Escape to Witch Mountain ★★★

Good weird 70s Disney movie fun.